Filatelistische termen

(Bijgewerkt op: 11-06-2011)

Deze rubriek geeft u een overzicht van de meest voorkomende Franse filatelistische termen omgezet in het Nederlands.

Lezenswaardige boeken zijn:

Daar taal iets dynamisch is en ook de filatelie hier geen uitzondering op is, willen wij u verzoeken om mee te helpen deze rubriek up to date te houden. U kunt uw aanvullingen en eventueel nieuwe termen doorgeven aan de webmaster. Het e-mail adres is cees@rantwijk.com. Hij zal ze graag voor u verwerken in dit bestand.

 

Term Verklaring
Adresse incomplète Adres niet compleet waardoor bestelling niet mogelijk is
Affranchissement Frankering
Ambulant

Postkantoor dat in een treinwagon is ingericht t.b.v. het sorteren van poststukken die bij elk station kunnen worden aangenomen en/of afgegeven

Aminci

Dunner gemaakt; kan gaan om 'n dun plekje in het zegelpapier of het kan de hele zegel betreffen

Annulation Vernietiging; ongeldigmaking (van zegelwaarden)
Annul.typographique

Frankeerzegels die op krantenpapier zijn geplakt en waarover de krantentekst wordt gedrukt, zodat daarmee het zegel ongeldig wordt gemaakt

Annulé

Opdruk op zegels die gebruikt worden bij de instructie van medewerkers van La Poste, zgn. postscholen; ongeldig voor frankering

Après le départ

Stempel dat aanduidt dat het poststuk is gelicht na het vertrek van de laatste lichting en alsnog is verzonden

AR

Avis de Réception - bericht van ontvangst

Ballon monté

Speciaal poststuk (brief, envelop, briefkaart) dat tijdens het beleg van Parijs (1870-71) met luchtballonnen (die post hebben vervoerd) is meegenomen om dan in het onbezette gebied te worden afgeworpen of na landing van de ballon verder te worden vervoerd

Bande

Strip van meerdere dezelfde en/of verschillende zegels aan elkaar. Bij roulettezegels zijn dit strippen, bestaande uit het maximaal aantal zegels aan elkaar bijvoorbeeld 500 of 1000, waarvan er steeds één zegel, op regelmatige afstand, een nummer heeft op de achterzijde (meestal om de 5 of 10)

Bande de phosphore Gedrukte streep (band) fosforiserende inkt
Barre de levée

Verticaal streepje in de eerste regel van het datumblok (bloc dateur), met links het nummer van de lichting en rechts het getal in cijfer(s)van de datum

Barres phosphores Gedrukte streep (balk) fosforiserende inkt
Bâton Lettertype van rechte letters zonder zijstreepjes (schreven)
Bienfaisance Weldadigheid
Bloc dateur

Datumblok; middelste deel van het datumstempel dat soms ook de tijd aangeeft. Er bestaan ook rechthoekige stempels

Bloc(-feuille) Speciaal velletje bevattende meerdere postzegels
Boîte mobile Mobiele brievenbus b.v. aan trein of autobus of tram of op een schip
Bon à tirer Proefdruk met handtekening van opdrachtgever op grond waarvan toestemming tot drukken wordt verleend
Bordeaux

Zegels van het type Cérès, die gedrukt zijn in steendruk tijdens de Frans-Duitse oorlog 1870-71 in Bordeaux, in het onbezette deel van Frankrijk en die wezenlijke verschillen vertonen met in boekdruk gedrukte Cérès-zegel van vóór de periode 1870

Boules de Moulins

Zinken kogels met speciale uitsteeksels die tijdens het beleg van Parijs (1870-71) met brieven gevuld in het stadje Moulins in de Seine werden gegooid, waarvan men verwachte dat deze dankzij de stroming richting de zee in Parijs zouden belanden

Bureau ambulant Bewegend postkantoor, zich niet op een vaste plaats bevindend
Bureau auxiliaire Hulppostkantoor
Bureau de passe Centraalkantoor op treinknooppunten die verzending in een bepaalde richting en verder verzorgt
Bureau de quartier Wijkpostkantoor
Bureau rattaché Aangesloten postkantoor b.v. een klein hulppostkantoor dat ressorteert onder een naburig groter kantoor
Burelage Speciaal golvend netwerk als ondergrond van het zegelbeeld
Cachet à date Datumstempel
Cachet à date "boite mobile" Ronddatumstempel met de tekst Boîte Mobile of B.M. of Bte Moble
Cachet à date des bureaux de distribution Ronddatumstempel met extra buitenlijn bestaande uit punten, gebruikt bij zogenaamde distributiekantoren
Cachet d’arrivée Aankomststempel
Cachet de départ Vertrekstempel
Cachet d'entrée Stempel gebruikt bij de zogenaamde grensuitwisselkantoren, bijvoorbeeld met de tekst: Hollande par Givet
Cachet d'essai Proefstempels, zoals in Parijs gebruikt voor het kantoor Place de la Bourse
Cachet de fortune

Toevalligheidsstempels, of als men geen postaalstempel ter beschikking had i.v.m. oorlogshandeling, geplaatst op zegels die veelal niet op normale wijze waren afgestempeld

Cachet Imprimes P.P.

Speciaal stempel om aangeleverde hoeveelheid drukwerk af te stempelen

Cachet ondulé

Stempel met golvende buitenlijn

Cachet pointillé

Stempel met buitenlijn bestaande uit punten

Cachet T

Stempel T wordt gebruikt om aan te geven dat er port nageheven moet worden omdat ere of onvoldoende is gefrankeerd of in het geheel niet is gefrankeerd; dit stempel komt voor in verschillende vormen, onder andere in een driehoek, groot en klein, of zonder omlijsting

Caractères De in het zegelbeeld of stempels gebruikte lettertypen
Carnets Postzegelboekjes
Centrage

Centrering van het zegelbeeld op het postzegelpapier. Tot ca. 1930 had men veel problemen bij het aanbrengen van de perforatie, waardoor er veel sterk gedecentreerde zegels bestaan uit deze periode

Cercle ondulé Buitenste rand van een ronddatumstempel dat golvend is
Cérès Godin van het koren, symbool van welvaart; zegelkopje op verschillende vroege emissies w.o. de eerste
Certificat d’expertise Keuringscertificaat voor echtheid
Chargements Aangegeven waarde (chargé), veelal in samenhang met aangetekend
Charnière (gevouwen-scharnierende) plakker
Choix Keus; premier choix = eerste keus, deuxième choix = tweede keus, etc.; Kwaliteitsaanduiding
Coin-daté

Hoekdeel van een postzegelvel waarop de datum vermeld staat wanneer het vel is gedrukt; het bevindt zich als regel rechtsonder op het vel

Colieco Goedkopere (pakket)besteldienst zonder gegarandeerde maximale tijd. (vgl. Colissimo)
Colis postaux Speciale spoorpostdiensten voor vervoeren van pakketten
Colissimo Expressedienst met gegarandeerde bezorging binnen 24 uur. Sinds 1989. (vgl. Colieco)
Commémoratif Herdenkings(zegel/kaart)
Confectionneuse Machine waarin verschillende zaken worden samengevoegd, zoals kaft of omslag en zegels van postzegelboekjes
Contre seigns Portvrijdom (verzending onder bepaalde voorwaarden)
Convoyeurs Postagenten, die meestal in een gereserveerde coupé van een trein de meegevoerde post behandelden
Cote Prijs volgens een catalogus
Coupé (timbre coupé, sur lettre) Gesneden of geknipte gehalveerde zegel op brief
Courriers convoyeurs

De postdienst, verzorgd door een postbeambte, aan wie daartoe een gereserveerde treincoupé ter beschikking werd gesteld. De beambte gaf aan ieder station de betrokken postzak af en/of nam brieven in ontvangst voor de volgende plaatsen op de lijn. Aanvankelijk plaatste hij op deze brieven zijn speciale convoyeurstempel op de achterkant, later op de voorkant op of naast de postzegel

Couronne (als regel) het bovengedeelte van de tekst in de rand van een rondstempel
Cours d’instruction

School van La Poste waar de verschillende, o.a. loket functionarissen worden opgeleid en waar men later gebruik maakte van speciaal voor dit doel vervaardigde “fictieve” postzegels

D.O.M.

Afkorting van Département d'Outre Mer = Overzeese Departementen; bij Frankrijk behorende voormalige koloniën die niet zelfstandig werden, maar als departementen bij het moederland zijn gaan behoren (Guade-loupe, Martinique, Réunion, Guyana)

Daguin type Speciaal type tweedelig-datumstempel, genoemd naar de uitvinder van deze (hand-)stempelmachine
Décédé Overleden
Décentré

Niet juist door de perforatiemachine gecentreerd zegelbeeld, met perfora-tie in de richting van linker- of rechter- als boven- of onderrand

Dentelé - Dentelure Geperforeerd - perforatie
Distingo Enveloppe van versterkt papier voor het verzenden van belangrijke documenten
Distributeur automatique Postzegelautomaat, werkzaam onder andere door het inwerpen van munten
Effigie Afbeelding
Empire

Zegeltype met afbeelding van Keizer Napoléon III officieel in gebruik van 1853 tot en met 1871, maar werden ook nog later gebruikt

Entiers postaux Postwaardestukken
Épreuves d'artistes

Proefdrukken van de artist; door de graveur zelf gemaakte en gesigneerde afdrukken van de oorspronkelijke gravure. (zie ook épreuve de luxe)

Épreuves de luxe

Luxe, soms gesigneerde, afdrukken van (enkele) postzegels op een velletje. Ze werden gemaakt om na verschijnen aan enkele officiële personen, hoogwaardigheidsbekleders, te worden aangeboden. Via onduidelijke ka-nalen zijn exemplaren in de handel opgedoken

Essai Ontwerp
Essai de couleur Kleurenproef
Étoile Sterstempel
Étoile chiffrée Sterstempel met cijfer(s) in het midden
Étoile muette "Stom"-sterstempel; sterstempel zonder cijfer(s)
Evidé Open ruimte in een stempel waar de oorspronkelijk letter(s) of cijfer(s) zijn weggevallen (uitgestoken of uitgeboord)
Faux (pour les col-lectionneurs) Vervalsing ten nadele van de verzamelaar(s)
Faux pour servir Vervalsing ten nadele van de posterijen
Ferroviaires Van de Spoorwegen
Feuille(s) - Bord de F. Zegelvel(len) – Zegelvelrand
Feuille Vel, geheel vel van postzegels, bevattende bijvoorbeeld 100, 150, 200 exemplaren ed
Feuillet Velletje gedrukt met meerdere “speciale” zegels vgl. Yvert no's 841 en 1422
Fictifs

Vignetten met frankeerwaarde, echter niet postaal; gebruikt ten behoeve van de opleiding van postbeambten (opvolgers van "annulé" en speciale "spécimen"-zegels, gebruikt bij postopleidingsscholen)

Fil de soie Zichtbare zijdevezel in het papier
Filigraine Watermerk
Fiscaux-postaux Postaal fiskaal b.v. speciale fiscaalzegels die postaal gebruikt zijn
Flamme Vlag van het machinestempel, soms met reclame
Fond de couleur

Ondergrond in bepaalde kleur gedrukt, om niet alleen het namaken van de zegels moeilijker te maken maar ook het opnieuw gebruiken van de zegels tegen te gaan, o.a. gebruikt bij het type Sage

Fond de sûreté

Beschermlaag aangebracht als de ondergrond van het zegelbeeld om te voorkomen dat men het stempel eraf wiste en de zegel opnieuw gebruik-te (zie ook: guilloche en burelage en papier quadrillé)

Fond ligné

Om bij het drukken de volle (beeld)vlakken goed te laten afdrukken, moeten deze, in de zgn. legger, een grotere drukspanning krijgen. Dit deed men door gebruik te maken van een op papier geplakt stuk fijn lin-nen; hierdoor kon dit niet meer rekken. Op dit op dun papier geplakte stuk linnen werd een afdruk gemaakt, en op die plaatsen waar een grote-re spanning moest komen (in het médaillon om de “kop” bijvoorbeeld) werd nu een extra stukje karton, papier of soms linnen geplakt. De struktuur van het linnen kwam tijdens het drukken in de afdruk te voorschijn. Vooral bij de getande Cérès-uitgifte komt dit erg veel voor

Franchise Portvrijdom
Galvano

Een via electro-galvanoplastische techniek vervaardigde koperen drukvorm. Deze losse galvanos combineerde men tot een drukvorm (planche).
Een galvano wordt verkregen via electrolyse, door het aangroeien van bijvoorbeeld een dunne koperen huid; door tegengieten met lood, tot de gewenste letterhoogte, wordt een drukvorm verkregen; bij de eerste emissie (FR) werden 15 losse galvanos in 3 rijen geplaatst; vervolgens werd een nieuwe galvano gegroeid via een matrijs (natuurrubber) tot een vorm van 15 zegels; deze vervolgens 10 maal vermenigvuldigen zodat een vorm van 150 zegelbeelden ontstond; deze weer aangroeien tot één vorm en de drukvorm van 150 zegelbeelden kon worden afgedrukt. Later werden er ook losse galvanos gebruikt en deze samengevoegd tot een complete drukvorm, zoals bij het type Sage. Men maakte zesmaal een vorm van 25 losse galvanos; daar tussen plaatste men een half blanco breed zegelbeeld in horizontale richting en een heel blanco zegelbeeld in verticaal richting, waarna vervolgens hiervan een natuurrubberen matrijs werd gemaakt en via electrolyse de vorm aangroeide tot 150 zegelbeel-den. Twee vormen van 150 zegelbeelden (6x 25 zegels) naast elkaar werden de totale drukvorm. Na drukken sneed men het grote vel in twee delen en het loketvel van 150 zegels was klaar

Gomme normale (végétale) Gewone normale gom
Gomme tropicale Tropische gom – mat
Grand cachet à date Groot ronddatumstempel
Gravé Gegraveerd
Grève (timbres de) Noodzegels die tijdens poststaking zijn gebruikt
Griffe Handstempel
Grille Ruitvormig stempel
Gros chiffres Grote cijfers gebruikt in het zogenoemde “cijferstempel”
Guilloche

“Versiering” bestaande uit fijne golvende lijnen, komt ook voor op de zegel velranden, o.a. gebruikt als drukcontrole (plaatdruk)

Guilloche Gegraveerde ondergrond van zeer fijne (dikwijls golvende) lijnen. (zie ook: fond de sûreté en burelage)
Héliogravure (tramé) Rasterdiepdruk (tramé = raster)
Hexagonal Zeshoekig (stempel)
Horoplan Stempel waarin de tijd in uren en minuten is aangegeven o.a. gebruikt bij de pneumatiques
Impression sur raccord

Bij het drukken van de rol, rotatief drukken, plakt men het begin van de volgende rol aan het uiteinde van het aflopende papierrol. Op dit raccord, dus op deze aan elkaar geplakte papierstrook, worden ook zegels gedrukt. Het is de bedoeling dat de drukker deze delen verwijderd hetgeen echter niet altijd gebeurt

Imprimés Drukwerk
Inconnu Onbekend op dit adres
Interpanneau Ruimte tussen twee veldelen die ontstaat als de drukvorm uit twee veldelen bestaat. Het type Sage werd gedrukt in vellen van 300 zegels. Het bestond uit twee veldelen (“planches”) elk bestaande uit 6 zegelbeelden van 25 zegels. Na het drukken en perforeren werd dit grote vel in het midden doorgesneden
Jour de l'an Alle soorten stempels, zonder datum, die omstreeks 1900 tijdens de nieuwjaarsdrukte werden gebruikt
Journaux Dagbladen
Légende Tekst in het zegelbeeld
Levée exceptionelle

Extra brievenbuslichting (na de laatste), in gebruik vanaf 1876 en aangeduid door de letter E + een cijfer in de linkerbovenhoek van het datumblok

Ligne d'encadrement

Extra omlijsting van de drukvorm die bij het drukken op het zegelvel wordt afgedrukt in dezelfde kleur als de zegels

Lithografie Steendruk
Locaux Plaatselijke zegels; meestal stadspost
Losange Ruitvormig (wybertjes-achtig) stempel met letters en/of cijfers, zoals o.a. Parijse- en treinstempels (ambulant)
Marge Rand
Marge de feuille Velrand
Marque postale Postmerk; o.a een geschreven maar ook een (post)stempel
Millésime

Cijfer op de horizontale witte strook ter breedte van een half zegelbeeld tussen zegelblokken van 25 in een vel, dat het jaar van drukken aangeeft; b.v. bij zegels, gedrukt tussen 1900 en 1910, staat 1 voor 1901, 2 voor 1902, enz.. Er werd steeds één cijfer afgedrukt, dus een 1 kan zowel 1901 als 1891 of 1911 betekenen. (zie ook: planche en galvano). Later ook bekend op de breedte van een heel zegelbeeld

Neuf Ongebruikt
Non dentelé

Ongetand/ongeperforeerd. Vóór 1900: postzegels die ongeperforeerd aan de loketten werden verkocht of per abuis niet of gedeeltelijk geperforeerd.
Officieel geperforeerde postzegels: Deze zegels zijn afkomstig van gehele vellen die vóór 1940 ongeperforeerd in beperkte mate in circulatie kwamen. Meestal waren dit vellen die aan de controle waren ontsnapt. Vanaf 1940 zijn er echter regelmatig bepaalde hoeveelheden, zogenaamd "per abuis" en op verzoek van bepaalde handelaren, op de markt gekomen. De F.I.P. heeft alle na 1940 verschenen “non-dentelés” op de zwarte lijst geplaatst.
Het ongetand/ongeperforeerd-zijn kan ook het gevolg zijn van een fout bij het aanbrengen van de perforatie dus abusievelijk ongetand. Een dergelijke misperforatie komt voor als de perforatie-unit uitvalt

Non dentelé partielle Gedeeltelijk ongetand. Dit is het gevolg van het niet goed functioneren van de perforatiemachine
Non émis Niet officieel tot uitgifte gekomenn
Oblitération Afstempeling
Oblitéré Afgestempeld; ongeldig gemaakt
Octogonal Achthoekig/-kantig (stempel)
Odontomètre Tandingmeter
Parti sans laisser d'adresse Vertrokken zonder adres achter te laten
P.D. Port payé jusqu’à destination - port betaald tot aan de plaats van bestemming
P.P. Port Payé - port betaald: stempel vooral in gebruik toen het nog niet verplicht was dat de afzender het port betaalde
Paire Paar
Panneau Blok van meerdere zegels uit een zegelvel
Papier quadrillé Papier met een ruitjes fond. Dit fond bestaat uit een kleurloze vernis (vernis is oliehoudend) gedrukt op zegelpapier. (zie ook: fond de sureté)
Papillons de Metz

(Papillon=los blaadje papier) Briefjes, die in een bundeltje bij elkaar gebonden, met een luchtballon naar buiten de stad werden vervoerd tijdens het beleg van Metz in september 1870

Paquebot Pakketboot; dit stempel wordt ook gebruikt op een gewone boot die geen officiële post vervoert
Percé en arcs Perforatie (tanding) van zegels niet door gaatjes afkomstig van pennetjes, maar door dunne inkepingen; soort boogjes. (zie o.a. Yvert 11 t/m 18)
Percé en lignes Perforatie (tanding) van zegels niet door gaatjes, maar door dunne inkepingen; soort streepjes. (zie o.a. Yvert 11 t/m 18)
Perforation en ligne Lijntanding (hoeken onregelmatig)
Perforation en peigne Kamtanding (hoeken regelmatig)
Petit cachet à date Klein ronddatumstempel
Petits-chiffres Klein cijfer(s) in cijferstempel o.a. in losange stempel
PF Port payé jusqu'a la frontière française; port betaald tot aan de Franse grens
Pigeongrammes Speciale fotografische afdrukken vervoerd per duivenpost tijdens beleg van Parijs, 1870-71
Piquage Alle perforatievormen, soms genoemd als soort tanding (zie o.a. Yvert 11 t/m 18)
Piquage à cheval

Als gevolg van verkeerde plaatsing van het zegelvel in de perforatiemachine is een foutief aangebrachte perforatie ontstaan b.v. door het zegel-beeld, horizontaal en/of verticaal

Planche

Tot drukvorm samengevoegde (zegel)clichés waarvan gehele zegelvellen worden gedrukt. Een planche (drukvorm) kon bestaan uit 4 of 6 zegelblokken gescheiden door horizontale- (“intervalle horizontale”) en/of verticale uitsparingen (zie ook: galvano)

Plat (à-) Vlakke vorm van de drukvorm in tegenstelling tot de rotatieve (“ronde-”) drukvorm (boekdruk/hoogdruk)
Pli d'accordéon

Papiervouw; als in het papier, vel of rol, tijdens het drukken een vouw ontstaat, kan binnen deze vouw geen drukinkt van het zegelbeeld komen. De zegel heeft hier een onbedrukt papierdeel

Pneumatique Buizenpost (speciale vorm van postbezorging; afgeschaft in 1984)
Pont Intervalle horizontale (zie plache)
Port Livre Speciaal tarief voor de verzending van boeken
Préoblitérés Voorafgestempelde of vooraf met een afstempeling bedrukte zegels voor grootgebruikers
Pubs Zegels (meestal uit postzegelboekjes) met reclame tekst op het nog aan de zegel zittende stuk velrand
Rebuts Onbestelbare poststukken; gaan speciale dienst waar onbestelbare poststukken ambtshalve geopend mogen worden
Recette (principale) (hoofd-)Postkantoor
Recette simple Postkantoor waarvan alleen de directeur in dienst is van de posterijen
Recette composé Postkantoor waarvan het gehele personeel in dienst is van de staat
Recouvrement Frankeerrecht, waarvoor speciale zegels bestonden, om wissels en andere waardepapieren te innen (zie o.a. timbres taxe 1908)
Recto verso Achterzijde; spiegelafdruk op de achterzijde van het zegelpapier. Dit komt voor als tijdens het drukken door haperende papierdoorvoer een afdruk ontstaat op de tegendrukcilinder of spanvel van de degel. Deze afdruk komt bij de volgende drukgang vervolgens op de achterzijde van het (de) volgende vel(len)
Recto verso décalé Gedeeltelijk, soms verschoven, spiegelafdruk op de achterzijde
Recto verso double Dubbele spiegelafdruk op de achterzijde van de postzegel = misdruk = drukuitschot
Recto verso partiel Gedeeltelijke spiegelafdruk op de achterzijde ontstaan omdat het papier tijdens de drukgang omgevouwen is. Tijdens de volgende drukgang wordt het op het spanvel afgedrukte gedeeltelijke zegelbeeld overgebracht op de achterzijde van het nu bedrukte vel
Refusé Geweigerd bijvoorbeeld in verband met het betalen van naheffing of omdat de naam van de geadresseerde niet juist was
Regommagé Nagegomd
Réimpression Herdruk
Renversé Kopstaand; surcharge renversée = kopstaande opdruk
Repiqué Postwaardestukken met naderhand bedrukte privé of zakelijke reclame
Report

Verschillen in tekening of afbeelding of typen van één zegelbeeld; zoals de reports (drukbeeld samenstelling) van de Bordeauxzegels

Restauré Fraaie term voor "gerepareerd"
Retour à l'envoyeur Stempel gebruikt als de brief terug moest naar de afzender, omdat deze niet op het adres woonde of weigerde het na te betalen port, naheffing te voldoen
Romain “Romeins” lettertype (soepele overgangen van dun naar dik, driehoek schreven en voetjes)
Rotative (impression) Rotatieve drukmethode; Er wordt gedrukt van “ronde” drukvormen zoals b.v. met stype (hoogdruk); offsetplaat (vlakdruk); ronde plaatdrukvorm of plaatdrukcilinder (diepdruk); geëtste of gegraveerde diepdrukcilinder (rasterdiepdruk); (zeef)drukcilinder (zeefdruk)
Rouille Roest
Roulettes Rolzegels; zegels van de rol; gedrukt aan de rol en gesneden tot een rol zegelpapier van één zegelbreedte
Sage Ontwerper van zegeltype "Groupe Allégorique Paix et Commerce" en daar naar vernoemd in gebruik van 1876 tot en met 1900
Semeuse Zaaister; zegeltype in verschillende vormen in gebruik van 1903 tot 1940
Semeuse camée type Semeuse met vlakke achtergrond
Semeuse font plein avec sol Idem met effen ondergrond op klein heuveltje
Semeuse fond plein Idem met effen ondergrond
Semeuse ligné Zegel van het type zaaister met horizontaal gestreepte achtergrond
Signé Getekend (door keurmeester met potlood of met stempeltje)
Spécimen

Voorbeelden van frankeerzegels of postwaarden waarop het woord specimen of anderszins zoals muster, amostra of ultramar is gedrukt; deze werden naar de UPU in Bern gezonden ter distributie naar de andere postadministraties;
Zijn voorbeelden zoals op postkantoren in uitstalkastjes werden gehan-gen, zodat iedereen kon zien hoe deze zegels eruit zagen;
Opdruk werd ook gebruikt op normale frankeerzegels te gebruiken op de Postscholen voor onderricht aan a.s. postbeambten; later ANNULÉ en weer later fictifs met waardeaanduiding;
Zijn ook “probeersels of proeven”, die gedrukt werden op nieuwe persen om deze uit te proberen, of als men een nieuwe perforatie-unit aan de pers koppelde om de kijken of deze het product opleverde dat men wilde

Surcharge Opdruk of overdruk over oude waarde of om speciale dienst of drukvorm aan te geven (Préoblitéré)
Surcharge déplacée Verschoven opdruk als gevolg van onjuiste plaatsing van het zegelvel in de pers
Surtaxe Toeslag; meestal t.b.v. liefdadig doel
T.V.P.

Timbre à Validité Permanente. Zegel zonder waarde-aanduiding waarvan de verkoopprijs aangepast wordt aan het dan veranderde geldende tarief

Taille douce Rasterdiepdruk; eerste zegel Yvert 252 (plaatdruk is ook diepdruk)
Temporaire Tijdelijk
Timbre Zegel; soms ook stempel
Timbres mobiles Losse zegels
Timbre taxe Portzegels voor het voldoen van naheffing van het tekort gefrankeerde (Frankrijk kent in principe geen strafport, slechts twee keer kort toegepast)
Tirage Oplage
Tramé Raster
Trouvé à la Boîte

Stempel dat op brieven werd geplaatst die in postbussen waren geworpen terwijl deze niet gefrankeerd waren, bijvoorbeeld bij een station; op brieven die een bijzondere behandeling vereisten waarvoor met een extra port gefrankeerd had moeten worden; op deze brieven plaatste men ook het T-stempel voor het na te heffen en te betalen port

Usé Gebruikt
Valeur Waarde (niet te verwarren met "cote")
Valeur faciale Frankeerwaarde (zoals afgebeeld op de zegel)
Variété

Zegel die afwijkt van het oorspronkelijke type of zegelbeeld b.v. druk- of papierfout, afwijkende tanding, kleurverschil, e.d.

Terug naar boven Ý