Conseil de l'Europe

(Bijgewerkt op: 10-11-2015)

CONSEIL DE L’EUROPE (2015)

Op de zegel wordt de azuurblauwe vlag met de twaalf gouden sterren van de Raad van Europa afgebeeld.

De vlag van de Raad van Europa is 60 jaar oud. Sinds 1955 symboliseert de vlag het streven de vrede te bevorderen en de rechten van de mens in de 47 aangesloten lidstaten te handhaven. Bescherming van de democratie, van de rechtstaat, van de rechten van de mens staan hoog in het vaandel.

De zegel is op 5 oktober 2015 uitgegeven ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan van de vlag. Het tarief is 0,95 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 1 (Europese Unie en Zwitserland). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Bruno Ghiringhelli. De drukvorm is offset.

Terug naar boven Ý

CONSEIL DE L’EUROPE (2014)

Op de zegels worden een modern gebouw en het getal 51 afgebeeld.

De zegels vestigen de aandacht op het zestig jarig bestaan van de Europese culturele samenwerking op het gebied van onderwijs, jeugdzorg, sport, taal en de veiligheid van de gezondheidszorg en medicijnen. Een farmacopee is een officieel handboek met voorschriften voor de analyse van geneesmiddelen. In de farmacopee zijn de standaardeisen geformuleerd waaraan farmaca en de preparaten ervan bereid, moeten voldoen. De samenstelling van het handboek berust bij een van staatswege benoemde commissie. Er is in 1964 in Europees verband besloten dat er een Europese Farmacopee moest komen. De eerste Farmacopee werd drie jaar later gepubliceerd.

De zegels zijn op 6 oktober 2014 uitgegeven ter gelegenheid van zestig jaar Europese culturele samenwerking en vijftig jaar genormeerde kwaliteit van de geneesmiddelen. Het tarief is 0,83 € en 0,98 €. Het tarief ad 0,83 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 1 (Europese Unie en Zwitserland). Het tarief ad 0,98 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp is van The big family. De gravure is verzorgd door Stéphanie Ghinéa. De drukvorm is héliogravure en offset.

Terug naar boven Ý

CONSEIL DE L’EUROPE (2013)

Op de zegel wordt een weegschaal met aan de ene kant de tekst “rechten” en aan de andere kant de tekst “verantwoordelijkheden” afgebeeld.

In 1993 werd in het verdrag van Maastricht afgesproken te streven naar verrergaande Europese eenwording (integratie). De bevordering van actief democratisch burgerschap en sociale integratie maakt sinds 2006 deel uit van de wettelijke opdracht aan scholen en de uitwerking ervan is opgenomen in de kerndoelen van het onderwijs. Dit houdt onder andere in dat scholen leerlingen kennis laten maken met de diversiteit van de samenleving. Iedere school doet al wel wat aan burgerschapsvorming, maar veel scholen hebben het nog niet verankerd in hun dagelijkse praktijk. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht door middel van twee indicatoren: kwaliteitszorg en aanbod.

De zegel is op 30 september 2013 uitgegeven ter gelegenheid van het feit dat het twintig jaar geleden is dat het verdrag van Maastricht gesloten werd. Het tarief is 0,95 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Bruno Ghiringhelli. De drukvorm is offset.

Terug naar boven Ý

CONSEIL DE L’EUROPE (2012)

Op de zegel wordt een veelkleurige figuur afgebeeld.

De veelkleurigheid van de zegel concretiseert het gedachtengoed van de Raad van Europa. Europa is een smeltkroes van verschillen maar ook één geheel. 5.000 jonge Europeanen uit de 40 deelnemende staten bezoeken de laatste jaren de twee centra voor de jeugd in Straatsburg en Boedapest. Zij worden op allerlei manieren van informatie voorzien over de thema’s rechten van de mens en democratie. Deze informatievoorziening is uitermate van belang bij de uitwisseling van ideeën over de genoemde thema’s. European Youth Foundation is het fonds dat in 1972 werd opgericht door de Raad van Europa om financiële steun te geven aan Europese jongerenprojecten.

De zegel is op 29 september 2012 uitgegeven ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan van het Europees Centrum voor de jeugd. Het tarief is 0,89 €. Dit tarief is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door lÁgence Insecable. De drukvorm is offset.

Terug naar boven Ý

CONSEIL DE L’EUROPE (2011)

Op de zegel worden op een wereldbol de 47 lidstaten afgebeeld.

Het Europees Sociaal Handvest is een mensenrechtenverdrag waarin rechten en vrijheden vastliggen die moeten worden gerespecteerd door de staten die het ondertekend hebben. Via een overkoepelend mechanisme wordt maximale naleving gegarandeerd. Niettemin zijn de meeste artikelen als aanbevelingen of als streefdoel geformuleerd, niet als bindende voorschriften. Het Europese Comité voor Sociale Rechten controleert of de aangesloten landen de regels van het handvest naleven. Het comité bestaat uit twaalf onafhankelijke, onpartijdige leden gekozen door het Comité van Ministers van de Raad van Europa. De aangesloten staten moeten één keer per jaar een rapport opmaken waarin staat hoe ze de voorschriften in de praktijk brengen. Het handvest is in 1961 goedgekeurd en in 1996 herzien.

De zegel is op 12 september 2011 uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van het handvest. Het tarief is 0,89 €. Dit tarief is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door een groep onderzoekers. De drukvorm is offset.

Terug naar boven Ý

CONSEIL DE L’EUROPE (2010)

Op de eerste zegel wordt een boom met zichtbare wortels als symbool voor communicatie en op de tweede zegel een beschadigde ketting afgebeeld.

“Conseil de l’Europe” is een internationale organisatie met 47 deelnemende landen. De organisatie stelt zich ten doel de rechten van de mens, de parlementaire democratie en de rechtstaat te verdedigen. Het op 4 november 1950 te Rome ondertekende Europees Verdrag tot bescherming van de mens en de fundamentele vrijheden heeft een nieuw stelsel voor de internationale bescherming van de rechten van de mens in het leven geroepen doordat personen het voordeel wordt geboden van een rechterlijk toezicht op de eerbiediging van hun rechten. Het verdrag is tot stand gekomen in navolging van de in 1948 opgestelde Universele verklaring van de Rechten van de Mens. In 2010 is het zestig jaar geleden dat dit verdrag door alle lidstaten werd ondertekend.

De zegels zijn op 20 september 2010 uitgegeven in het thema “Conseil de l’Europe”. Het tarief is 0,75 € en 0,87 €. Het tarief 0,75 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 1 (Europese Unie en Zwitserland). Het tarief 0,87 € is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Agence les Explorateurs. De drukvorm is offset.

Terug naar boven Ý

CONSEIL DE L’EUROPE (2009)

Op de eerste zegel wordt het beeldmerk van de Conseil de l’Europe en het getal 60 afgebeeld, op de tweede zegel het gebouw waar de Conseil de l’Europe gevestigd is in Straatsburg en de jaartallen 1959 en 2009 en het getal 50.

Op 5 mei 1949 richtten in Londen een tiental landen de Raad van Europa op met als hoofddoelstelling de bevordering van een grotere Europese eenheid, met meer aandacht voor de (pluriforme) democratie, de principes van de rechtsstaat en de Rechten van de Mens. Deze landen zijn België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië, Denemarken, Noorwegen en Zweden. Tussen 1949 en 1970 kwamen daar nog bij Griekenland, IJsland, Turkije, Duitsland, Oostenrijk, Cyprus, Zwitserland en Malta. In 1976 werd Portugal lid en in 1977 trad Spanje toe. Op dit moment zijn 47 landen lid.
Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens werd in Straatsburg opgericht op 18 september 1959. Bij dit orgaan van de Raad van Europa kunnen individuen, groepen, organisaties en landen een klacht indienen tegen een lidstaat, door een beroep te doen op het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens.

De zegels zijn op 18 mei 2009 uitgegeven in het thema “Conseil de l’Europe”. Dit jaar worden de zegels uitgegeven ter herdenking van een tweetal gebeurtenissen. Het is zestigjarig bestaan van de Raad van Europa en het is vijftig jaar geleden dat het Hof van de Rechten van de Mens werd opgericht. Het tarief van de zegels is 0,56 € en 0,70 €. Het tarief ad 0,56 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en naar DOM-TOM. Het tarief ad 0,70 € is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 1 (Europese Unie en Zwitserland). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Bruno Ghiringhelli. De drukvorm is offset.

Terug naar boven Ý

CONSEIL DE L'EUROPE (2007)

Op de eerste zegel wordt het logo van de conseil afgebeeld Op de tweede zegel wordt een bronzen beeld van de Spanjaard Mariano Gonzalez Beltran afgebeeld.

De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, opgericht op basis van het Verdrag van Londen op 5 mei 1949, mag worden beschouwd als de oudste internationale, pluralistische parlementaire assemblee, samengesteld uit democratisch verkozen volksvertegenwoordigers. Het is één van de twee statutaire organen van de Raad van Europa, die beschikt over een Comité van Ministers (beslissend orgaan, samengesteld uit de ministers van Buitenlandse zaken van alle lidstaten) en een Parlementaire Assemblee (beraadslagend orgaan, dat de politieke krachten van de lidstaten vertegenwoordigt). De Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, met initieel 10 leden, telt momenteel 46 lidstaten, waaronder alle landen van de Europese Unie. De belangrijkste doelstellingen van de Raad van Europa zijn: (1) de verdediging van de mensenrechten, de pluriforme democratie en de rechtstaat; (2) de bevordering van het Europese culturele erfgoed in al zijn diversiteit; (3) het zoeken naar oplossingen voor sociale problemen zoals discriminatie van minderheden, xenofobie, onverdraagzaamheid, bescherming van het milieu, cloning, aids, drugs en georganiseerde criminaliteit; (4) de ontwikkeling van de democratische stabiliteit in Europa door de ondersteuning van politieke, wetgevende en constitutionele hervormingen.

De zegels zijn op 25 juni 2007 uitgegeven in het thema "Conseil de l'Europe". Het tarief is 0,60 € en 0,85 €. Het tarief van 0,60 € is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 1 (Europese Unie en Zwitserland). Het tarief van 0,85 € is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot zone 2 (rest van de wereld). Het ontwerp is van Mariano Gonzales Beltran. De gravure is verzorgd door Aurélie Baras. De drukvorm is offset.

Terug naar boven Ý

CONSEIL DE L'EUROPE (2005)

Op de eerste zegel wordt een zaaister die sterren zaait afgebeeld, naar een werk van Thomi Ungerer; op de tweede zegel een vlag met de Europese lidstaten, naar een werk van Rafal Olbinski.

"Conseil de l'Europe" is een internationale organisatie met 46 deelnemende landen, waaronder 21 staten in Centraal- en Oost-Europa. De organisatie stelt zich ten doel de rechten van de mens, de parlementaire democratie en de rechtstaat te verdedigen. De Raad van Europa is op 5 mei 1949 opgericht door tien landen (België, Denemarken, Engeland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen en Zweden) en is de oudste politieke organisatie van het continent. Sinds 1989 zijn de belangrijkste taken van de Raad: het fungeren als politiek anker, het ondersteunen van de landen in Centraal en Oost Europa en het ter beschikking stellen van expertise. De Raad heeft zijn zetel In Straatsburg (Frankrijk).

Sinds 1958 geeft Frankrijk postzegels in het thema "Conseil de l'Europe" uit, Conseil de l'Europe voor Strasbourg en UNESCO voor Parijs. Deze zegels worden exclusief door de Raad van Europa gebruikt.

De zegels zijn op 19 september 2005 uitgegeven. Het tarief is 0,55 € en 0,75 €. Het tarief van 0,55 € is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot de Europese Unie en Zwitserland. Het tarief van 0,75 € is bestemd voor de verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone B (landen buiten de Europese Unie en Afrika). Het ontwerp is van Thomi Ungerer en Rafal Olbinski. De gravure is verzorgd door Jean-Paul Cousin. De drukvorm is offset voorzien van fosforstrepen.

Terug naar boven Ý